Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska do pobrania plik Word word icon

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  1. Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
  2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………..
  3. Rodzaj działalności ………………………………………………………………………………………………….
  4. Adres prowadzonej działalności ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………
  2. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………
  3. Wykształcenie ogólne ……………………………………………………………………………………………..
  4. Kwalifikacje zawodowe …………………………………………………………………………………………..
  5. Kwalifikacje pedagogiczne ………………………………………………………………………………………

d e k l a r u j ę

od dnia ………………………………………… dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu i jednocześnie oświadczam, że będę przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń.

Wałbrzych, dnia ………………………………..

…………………………………………………………..

(czytelny podpis)

Decyzją Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu przyjęto w skład członków Cechu.

Wałbrzych, dnia ………………………………….

…………………………………………………………..

(za Zarząd)

Nr rejestru ……………………………….

 

deklaracja członkowska,

 

składka członkowska