Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
w Wałbrzychu

szkola

Adres strony www http://szkolarzemiosl.pl/

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia istnieje na wałbrzyskim rynku edukacyjnym od 2002 r. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Stwarza absolwentom szkoły podstawowej możliwość pozyskania tradycyjnego zawodu w nowoczesnej szkole. Uczeń podejmujący tutaj naukę staje przed możliwością nabycia wysokich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem zdawanym przed OKE lub Izbą Rzemieślniczą. Absolwent uzyskuje odpowiednio tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika – tytuł uznawany i rozpoznawany na całym świecie.

Placówka oferuje system kształcenia dualnego, tzn.  praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują w zakładach pracy na zasadach pracownika młodocianego, natomiast kształcenie teoretyczne ogólne oraz zawodowe – w Szkole.   Rozwiązanie to stwarza szereg zalet,  młodzi adepci rzemiosła uczą się swego fachu w realnych warunkach pracy, dostają wynagrodzenie a lata nauki zaliczane są do „pracowniczego”  stażu pracy. W rzemiośle kształci się ucznia wszechstronnie, poznaje on proces produkcji, uczestniczy w niej od początku do końca. Uczniowie uczą się odpowiedzialności, kultury pracy, budowania relacji z klientami, poznają przepisy regulujące funkcjonowanie w środowisku pracowniczym. Absolwent Szkoły jest przygotowany do poruszania się na rynku pracy, a także może rozpocząć działalność na własny rachunek.

Kierunki kształcenia:

  • kucharz
  • lakiernik samochodowy
  • sprzedawca
  • fryzjer
  • piekarz
  • cukiernik
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz
  • blacharz samochodowy
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Więcej wiadomości na stronie internetowej szkoły http://szkolarzemiosl.pl