Ważne Informacje Dla Pracodawców I Uczniów W Sprawie Egzaminu Czeladniczego

Ważne Informacje Dla Pracodawców I Uczniów W Sprawie Egzaminu Czeladniczego

egzaminy sm 2022

Od 2022 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty – warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego . W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę.

          W związku z powyższą zmianą, izba rzemieślnicza zaplanowała egzaminy w terminie wcześniejszym, tak aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 10 czerwca 2022 r. Egzaminy w tym okresie pozwolą uczniom uzyskać zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu i dostarczyć do Szkoły przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej aby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły branżowej. Istotne jest, że warunkiem ukończenia Szkoły nie jest pozytywny wynik egzaminu, ale wyłącznie fakt przystąpienia do niego.

          W związku z powyższymi zmianami Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

przygotowała zarys działań w nadchodzącej sesji tj.;

  • do 28 lutego 2022 r. – młodociani pracownicy z III kl. szkoły branżowej muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (wniosek zawiera dodatkowo podpis dyrektora szkoły) wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenie pracodawcy, umowa lub umowy o pracę, świadectwa pracy w przypadku zmiany pracodawców, aktualne zdjęcie, opłata za egzamin)
  • od 15 marca do 10 czerwca 2022 r. – przeprowadzone będą przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą egzaminy praktyczne i teoretyczne.

Tak jak do tej pory fakt przystąpienia ucznia do egzaminu czeladniczego nie zwalnia młodocianego z obowiązku kontynuowania nauki zgodnie z umową (tj. najczęściej do 31 sierpnia lub kolejnych dni).

Świadectwa czeladnicze będą opatrzone datą 31 sierpnia i wydawane po tym terminie, zgodnie z ustalonym w umowie okresem nauki zawodu.

  • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wystawi uczniowi zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego, które musi dostarczyć do szkoły.