Kształcenie uczniów

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje, dotyczące problematyki związanej z podjęciem nauki zawodu w rzemiośle, jej przebiegiem, wymaganiami w stosunku do ucznia, powinności ucznia oraz mistrza szkolącego i nauczycieli w szkole.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – głównie dział IX;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2016 r. poz. 1509);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020 r. poz. 1581);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 i 1607 ze zm.)

Wykaz zawodów, w których członkowie Cechu szkolą pracowników młodocianych:

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • lakiernik samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • piekarz,
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy o pracę w celu nauki zawodu

 • zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie, wydane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
 • informacja dot. adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego do rodzica (opiekuna prawnego) / ucznia, nazwy i adresu szkoły branżowej do której uczeń będzie uczęszczał;
 • w przypadku osób poniżej 15 roku życia:

 opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 • w przypadku zmiany pracodawcy:

świadectwo pracy potwierdzające okres nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy,

Formularz umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego